CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HON THOM PARADISE ISLAND (PARADISE WALK)

Mã số: CSBH 06/PW/SPG/03-2023

Áp dụng từ ngày 07/03/2023 đến khi có chính sách mới thay thế

Chủ Đầu Tư (“CĐT”) giữ quyền thay đổi CS mà không cần báo trước

 

I.      TIẾN ĐỘ THANH TOÁN PARADISE WALK

 1. Khách Hàng không sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng

1.1  Khách hàng lựa chọn 1 trong 2 ưu đãi sau theo phương án thanh toán tại Thỏa thuận đặt cọc (“TTĐC”)

 • Chiết khấu 11% (trừ trực tiếp vào Giá Bán Shophouse chưa bao gồm thuế GTGT và Phí bảo trì (PBT)) tại TTĐC theo Phương án 1 (tiến độ /thời hạn Thanh toán)
 • Chiết khấu 8,5% (trừ trực tiếp vào Giá Bán Shophouse chưa bao gồm thuế GTGT và Phí bảo trì (PBT)) tại TTĐC theo Phương án 2 (tiến độ /thời hạn Thanh toán)
  • Tiến độ thanh toán

 

 

ĐỢT THANH TOÁN

 

SỐ TIỀN THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN

Phương án 1

TIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN

Phương án 2

 

1.

Ký TTĐC

Đặt cọc lần 1

 

500.000.000 VNĐ

 

Tại thời điểm ký TTĐC

 

 

2.

 

 

Đặt cọc lần 2

10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 là 500.000.000 VNĐ)  

 

Ngày thứ 15 kể từ ngày ký ghi trên TTĐC

 

 

3.

Ký Hợp Đồng Mua Bán (HĐMB)

Thanh toán lần 1

10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT) (đã bao gồm tiền thanh toán của TTĐC)  

Không muộn hơn ngày ký HĐMB

(dự kiến trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến hạn đặt cọc lần 2)

 

4.

 

Thanh toán lần 2

10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT)  

Ngày thứ 60 kể từ ngày ký HĐMB

 

5.

 

Thanh toán lần 3

10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT)  

Ngày thứ 120 kể từ ngày ký HĐMB

 

6.

 

Thanh toán lần 4

10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT)  

Ngày 10/07/2023

 

Ngày 10/10/2023

 

7.

 

Thanh toán lần 5

10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT)  

Ngày 11/09/2023

 

Ngày 11/12/2023

 

8.

 

Thanh toán lần 6

10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT)  

Ngày 10/11/2023

 

Ngày 11/03/2024

 

9.

 

Thanh toán lần 7

10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT)  

Ngày 10/02/2024

 

Ngày 10/06/2024

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Thanh toán lần 8

 

25% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT), 100% PBT 05% thuế GTGT

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo bàn giao Bất Động Sản, dự kiến:

– Ngày 15/04/2025: đối với các căn nhận bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện

– Ngày 15/12/2024: đối với các căn nhận bàn giao theo tiêu chuẩn nhận thô (Mục II CSBH)

 

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo bàn giao Bất Động Sản, dự kiến:

– Ngày 15/10/2025: đối với các căn nhận bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện

– Ngày 15/06/2025: đối với các căn nhận bàn giao theo tiêu chuẩn nhận thô (Mục II CSBH)

 

5% Giá Bán Bất động sản (chưa gồm thuế GTGT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu (*)

 

 

11.

 

 

Thanh toán lần 9

5% Giá Bán Bất động sản (chưa gồm thuế GTGT) (khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu)  

Theo Thông báo của CĐT khi Bất động sản được cấp GCN quyền sở hữu hoặc khi khách hàng được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy theo thời điểm nào đến trước.

(*) TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu: CĐT trả lãi 10%/năm cho giá trị TTĐC tính từ khi CĐT nhận khoản tiền này đến hạn nhận GCN quyền sở hữu theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm khách hàng được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy theo thời điểm nào đến trước. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.

2.     Khách hàng sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng

 • Tiến độ thanh toán
 

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

Phương án vay 60%

SỐ TIỀN THANH TOÁN

Phương án vay 50%

 

TIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN

 

1.

Ký TTĐC

Đặt cọc lần 1

 

500.000.000 VNĐ

 

Tại thời điểm ký TTĐC

 

2.

 

Đặt cọc lần 2

10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT) (đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 là 500.000.000 VNĐ) Ngày thứ 15 kể từ ngày ký ghi trên TTĐC
 

3.

 

Ký HĐMB

Thanh toán lần 1

 

10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT) (đã bao gồm tiền thanh toán của TTĐC)

Không muộn hơn ngày ký HĐMB (dự kiến trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến hạn đặt cọc lần 2)
 

4.

Thanh toán lần 2 Ngân hàng giải ngân  

25% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT)

 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký ghi trên HĐMB

 

5.

 

Thanh toán lần 3

 

15% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 60 kể từ ngày ký ghi trên HĐMB 
 

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

Phương án vay 60%

SỐ TIỀN THANH TOÁN

Phương án vay 50%

 

TIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN

 

6.

Thanh toán lần 4 Ngân hàng giải ngân  

35% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT) (1)

25% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT) (*)  

Trong vòng 65 ngày kể từ ngày ký ghi trên HĐMB

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

Thanh toán lần 5

10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT), 100% PBT 05% thuế GTGT 20% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT), 100% PBT 05%

thuế GTGT

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo bàn giao Bất Động Sản, dự kiến:

– Ngày 15/04/2025: đối với các căn nhận bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện

–   Ngày 15/12/2024: đối với các căn nhận bàn giao theo tiêu chuẩn nhận thô (Mục II CSBH)

 

5% Giá Bán Bất động sản (chưa gồm thuế GTGT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu (**)

 

 

8.

 

 

Thanh toán lần 6

 

5% Giá Bán Bất động sản (chưa gồm thuế GTGT) (khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu)

Theo Thông báo của CĐT khi Bất động sản được cấp GCN quyền sở hữu hoặc khi khách hàng được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy theo thời điểm nào đến trước.
(*) Trường hợp Khách hàng không vay đến 60%/50% Giá Bán Bất động sản gồm thuế GTGT, tại đợt thanh toán lần 4 KH sẽ bổ sung vốn tự có để đủ 60%/50% Giá bán Bất động sản gồm thuế GTGT

(**) TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu: CĐT trả lãi 10%/năm cho giá trị TTĐC tính từ khi CĐT nhận khoản tiền này đến hạn nhận GCN quyền sở hữu theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm khách hàng được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy theo thời điểm nào đến trước. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.

Lưu ý: Ngân hàng chỉ giải ngân khi khách hàng thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản tiền gốc đến hạn và lãi phát sinh (nếu có).

 • Chính sách ưu đãi Hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng
Ngân hàng Theo chỉ định của CĐT
 

Mức cho vay

Tối đa 60% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT)

Trường hợp khách chỉ vay 50% Giá bán Bất động sản gồm thuế GTGT: Khách được hưởng CK 1,5% trừ trực tiếp vào giá bán chưa gồm thuế GTGT và PBT

Mức hỗ trợ lãi suất Tối đa 60% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT)
 

Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa

Trong vòng 20 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên của Ngân hàng nhưng không muộn hơn 19/01/2025 (căn cứ vào thời điểm nào đến trước).
Lãi suất trong thời gian hỗ trợ 0%
Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng) Theo thời gian hỗ trợ lãi suất (*)
Phí trả nợ trước hạn Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian Hỗ trợ lãi suất
Lãi suất các tháng tiếp theo sau thời gian hỗ trợ lãi suất Lãi suất cơ sở + biên độ theo quy định của Ngân Hàng từng thời kỳ

(*): Thời gian ân hạn nợ gốc và lãi suất áp dụng sau thời gian hỗ trợ lãi suất sẽ theo quy đinh của từng Ngân hàng.

 • Thời gian vay: tùy theo ưu đãi của các Ngân hàng.
 • Khách Hàng liên hệ trực tiếp với Ngân hàng cho vay về thủ tục, điều kiện vay, mức cho vay tối đa và các chính sách vay cụ thể
 • Việc nhận tài sản thế chấp đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Ngân hàng cho vay và các quy định pháp luật hiện hành.
 • Khách Hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay của Ngân hàng.

II.             CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH KIẾN TẠO/QUÀ TẶNG KINH DOANH PARADISE WALK

 1. Chương trình “Đồng Hành Kiến Tạo”
 • Khách hàng tham gia chương trình “Đồng Hành Kiến Tạo” được CĐT cam kết thuê lại Bất Động Sản trong 2 năm đầu tiên sau khi nhận bàn giao bằng hình thức Hợp Đồng Cho Thuê.
 • Hình thức hỗ trợ: Khách hàng nhận 1 trong 2 phương án sau:
 • Phương án 1: Nhận phí cho thuê 5%/năm/giá bán Bất Động Sản (chưa VAT và PBT) trong 2 năm đầu sau khi nhận bàn giao. KH nhận tiền thuê theo kỳ 12 tháng vào thời điểm đầu kỳ cho thuê. Tiền thuê này bao gồm toàn bộ thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

(Các điều khoản chi tiết sẽ được quy định trên Hợp Đồng Thuê ký kết giữa Khách hàng và CĐT).

 • Phương án 2: Hoặc chiết khấu 8% giá bán Bất Động Sản (chưa VAT và PBT) tại thời điểm ký Hợp Đồng Mua Bán.

Lưu ý:

 • Trường hợp phát sinh các khoản thuế, phí, và lệ phí (nếu có) theo cả hai phương án sẽ do Khách hàng chi trả.
 • Các căn đã bán lựa chọn theo phương án nhận bàn giao thô được phép ký chuyển đổi sang phương án bàn giao hoàn thiện và tham gia chương trình “Đồng Hành Kiến Tạo”.

2.     Chương trình “Quà Tặng Kinh Doanh”.

 • Điều kiện: Khách hàng nhận bàn giao Bất Động Sản theo tiêu chuẩn nhận thô và ký mua Bất Động Sản theo giá bán Bàn giao thô do CĐT cung cấp.
 • Hình thức: Khách hàng được hưởng chiết khấu 1% trừ trực tiếp vào Giá Bán Bất động sản chưa gồm thuế GTGT và PBT tại TTĐC.

Lưu ý: Khách hàng chỉ được lựa chọn 1 trong 2 chính sách “Đồng Hành Kiến Tạo” hoặc “Quà Tặng Kinh Doanh”. KHÔNG áp dụng song song cả hai chương trình.

III.          CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM PARADISE WALK

 • Khách Hàng thanh toán sớm so với tiến độ quy định của CĐT được nêu ở mục I.1, I.2 bằng vốn tự có (không trùng với khoản vay ngân hàng được CĐT hỗ trợ lãi suất) sẽ được hưởng mức ưu đãi lãi suất 10%/năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn cho các khoản thanh toán ít nhất 10 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán.
 • Trường hợp Khách hàng ký lên HĐMB thì khoản lãi thanh toán sớm này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp theo
 • Khách Hàng cá nhân sẽ nhận khoản lãi này sau khi CĐT đã trừ thuế TNCN

IV.           CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH THEO THÁNG PARADISE WALK

Điều kiện:

 • Không sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất của CĐT
 • Áp dụng có điều kiện theo Thông báo của CĐT tại từng thời điểm
Thời điểm áp dụng Mức chiết khấu (*)
Tháng 03/2023 8,3%
Tháng 04/2023 7,5%

(*): Chiết khấu trực tiếp vào Giá Bán Bất động sản chưa gồm thuế GTGT và PBT không muộn hợn ngày ký HĐMB

Lưu ý: CĐT có quyền thay đổi mức chiết khấu mà không cần Thông báo trước.

V.             CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ PARADISE WALK

GÓI DỊCH VỤ MÔ TẢ THỜI GIAN SỬ DỤNG
 

Miễn phí Dịch Vụ Quản Lý

Dịch Vụ Quản Lý Bất động sản (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3) (*) 03 năm (tính từ ngày nhận Bàn giao Bất động sản)

(*): Không gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: dịch vụ giá trị gia tăng, trông xe, điện, nước, thu gom rác thải, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…của từng Bất động sản, các chi phí dịch vụ này sẽ theo đơn giá thực tế và theo quy định được ban hành của bên thứ 3 (Ban Quản lý/hoặc Công ty Quản Lý) tùy từng thời điểm.

VI.           CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT PARADISE WALK

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Khách Hàng là cá nhân/công ty/hoặc đại điện pháp luật của công ty sở hữu bất động sản khác (không bao gồm đất nền) do Sun Property/Sun Group (ko bao gồm Sun land) phân phối dưới hình thức Hợp đồng mua bán/Hợp đồng chuyển nhượng/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Chủ sở hữu”) vợ/chồng/con ruột/con dâu/con rể/tứ thân phụ mẫu của Chủ Sở Hữu.  

 

Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán Bất động sản chưa gồm thuế GTGT và PBT tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán 


CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI PHÚ QUỐC

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Sun Home Phú Quốc, khu phố 6, Phường An Thới, TP Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hotline: 0937 553 226

Giới thiệu Phân khu Paradise Walk

Lấy ý tưởng từ điểm mạnh nổi trội của phân khu, sở hữu trục đại lộ Đông Tây sầm uất, là cung đường huyết mạch kết nối 2 bờ biển của Đảo Thiên Đường, Paradise Walk – phân khu đầu tiên của hợp phần Sun Festival Avenue thu trọn mọi trải nghiệm hưởng thụ xa hoa của một chốn vui chơi, giải trí náo nhiệt, năng động 24/7, mang đẳng cấp quốc tế. Bức họa phẩm đa sắc màu, đa trải nghiệm và đầy tính nghệ thuật của Paradise Walk sẽ mở ra tiềm năng thương mại hấp dẫn suốt 12 mùa lễ hội tại Hon Thom Paradise Island cho các nhà đầu tư thông thái.

Xem chi tiết: https://diaocsungroup.com/shophouse-paradise-walk/

Xem toàn bộ dự án tại: https://sunparadiseislandhonthom.com/